WIRELES

جهت ایجاد پوشش وایرلس با تکنولوژی Wi-Fi به منظور اتصال کاربران به شبکه LAN از تکنولوژی های مختلف Wi-Fi استفاده می گردد. که با توجه به نوع سناریو ناحیه پوشش از توپولوژی و تکنولوژی های متفاوت استفاده می گردد. این تکنولوژی های عبارتند از:

•    Standalone AP: این روش عموما در شرایطی استفاده می شود که ناحیه پوشش محدود بوده و بتوان با استفاده از یک AP (Access Point) کل منطقه مورد نظر را تحت پوشش وایرلس قرار داد.

•    WDS (Wireless Distribution System): در این سیستم با استفاده از چند AP می توان منطقه وسیعی را تحت پوشش شبکه بیسیم قرار داد. تمامی AP های مورد استفاده در این روش بدون نیاز به کابل کشی مجزا برای هر AP به عنوان Backbone می توانند با یکدیگر در ارتباط باشند. AP ها در سیستم WDS می توانند در حالت های مختلف عمل نمایند:

Main Base Station: این AP ها توسط کابل به سوئیچ اصلی متصل می باشند.

Relay Base Station: این AP ها اطلاعات را بین Remote Base Station ها، کاربران شبکه (Wireless Clients) و سایر Relay Base Station ها از یک سو و Main Base Station ها یا Relay Base Station ها از سوی دیگر رد و بدل می نمایند.

Remote Base Station: این AP ها اطلاعات را از کاربران (Wireless Station) گرفته و به Relay Station ها و Main Station ها ارسال می نمایند.

•    Mesh: شبکه های مش بیسیم (WMN) ها نوع خاصی از توپولوژی شبکه های وایرلس می باشند که از پایداری بالایی برخوردارند. در این توپولوژی چنانچه یکی از AP های موجود در شبکه از کار بیفتد و یا به درستی عمل ننماید، تاثیری در کارکرد کلی شبکه نداشته و شبکه وایرلس همچنان به کار خود ادامه خواهد داد. در این شبکه ها جهت اتصال بین کاربران و سوئیچ اصلی همواره کوتاه ترین راه و کم ترافیک ترین راه به صورت خودکار انتخاب شده و کاربران را به سوئیچ متصل می نمایند.

همچنین چنانچه کاربران در محدوده پوشش این شبکه ها حرکت نمایند و از محدوده پوشش هر AP خارج و به محدوده پوشش AP دیگری وارد شوند ارتباط آنها و اصطلاحا Handover انجام شده به صورت Seamless بوده و تغییر AP ها محسوس نخواهد بود.