BTS

BTS به نوعی از تجهیزات گفته می شود که به منظور برقراری ارتباطات بیسیم بین User Equipment (UE) و یک شبکه برقرار می گردد. منظور از UE ها دستگاه هایی مانند تلفن های همراه، تلفن های WLL، کامپیوتر ها و ... می باشد. شبکه مذکور می تواند از انواع شبکه های GSM، CDMA، Wi-Fi، WiMAX و یا سایر شبکه های WAN باشد.

گرچه عبارت BTS می تواند به هر یک از شبکه های بیسیم اطلاق گردد، اما منظور از آن عموما شبکه های موبایل مانند GSM و CDMA می باشد. به این صورت که با نصب یک دکل و آنتن BTS در یک نقطه می توان به تعداد زیادی از تلفن های همراه سرویس دهی نمود.

جهت ایجاد یک سایت BTS می بایست موارد زیر صورت پذیرد:

•    عملیات عمرانی جهت ایجاد ابنیه مورد نیاز سایت

•    ایجاد تاسیسات الکتریکال مناسب جهت تغذیه سایت که می تواند از طریق شبکه برق تغذیه شده و یا از مولد های منصوبه در محل سایت مانند انرژی های خورشیدی، بادی و یا ژنراتور های سوختی به صورت مستقل و یا به صورت جایگزین به کار برده شود. همچنین می توان از منابع انرژی دیگر مانند UPS ها به عنوان منبع انرژی پشتیبان نیز استفاده نمود.

•    نصب دکل مخابراتی جهت نصب تجهیزات رادیویی بر روی آن

•    نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه رادیویی سلولی مانند رادیو ها و آنتن ها

به طور کلی اجزای یک BTS عبارتند از:

•    Transceiver

•    Power Amplifier

•    Combiner

•    Duplexer

•    Antenna

•    Alarm Extension System

•    Control Function

•    Baseband Receiver Unit